Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

franciszka
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaaspazja aspazja

August 18 2017

franciszka
9913 547e
Reposted fromyouuung youuung viadancingintherain dancingintherain
franciszka

August 17 2017

franciszka
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka

August 12 2017

franciszka
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.

August 10 2017

franciszka
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena vianoirceur noirceur

August 09 2017

franciszka
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viarawwwr rawwwr

July 29 2017

franciszka
5712 728b
franciszka
5710 eb8c

July 11 2017

6239 73e6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadotknij dotknij
franciszka
Bo inaczej życie na ziemi umrze. Bo życie umrze we mnie.
— Marion Zimmer Bradley
franciszka
7806 fb8a
franciszka
7804 de36

July 06 2017

franciszka
5253 c4f4

July 02 2017

franciszka
Jeśli macie mieć od Bogów wiadomość, jak pokierować swym życiem, szukajcie tego, co się ciągle powtarza, wciąż od nowa. Gdyż to jest właśnie wiadomość przesłana wam przez Bogów, karmiczna lekcja, której musicie się nauczyć podczas tej inkarnacji. To będzie się pojawiało wciąż od nowa, aż nie uczynicie tego częścią swej duszy i swego wiecznego ducha.
— Marion Zimmer Bradley

June 22 2017

franciszka
1695 b9a2 500

June 19 2017

franciszka
5695 b6a3 500

June 15 2017

franciszka
0804 8b28 500
franciszka
0803 55b8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl