Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

franciszka
6140 f8b8
Reposted fromEtnigos Etnigos
franciszka
6712 7fa7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
franciszka
4949 a5c0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSonOfOrion SonOfOrion
franciszka
Bądź. Wszystko inne boli. 
— Ochocki, Vithren, "Nietu", "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith vialekkaprzesada lekkaprzesada

April 11 2018

franciszka
Some people say home is where you come from. But I think it’s a place you need to find, like it’s scattered and you pick pieces of it up along the way.

April 02 2018

franciszka
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viaAgnya Agnya

March 09 2018

franciszka
0858 d058 500
franciszka
0857 f576 500
franciszka
0854 4e2f 500
franciszka
0853 91cf 500
franciszka
0852 dc37 500
franciszka
0845 47e7 500
franciszka
0844 1e65 500
franciszka
0842 eb00 500
franciszka
0841 febf 500
franciszka
0839 31f2
franciszka
0838 6154

December 20 2017

franciszka
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo viahormeza hormeza

November 27 2017

franciszka
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 23 2017

franciszka
7627 e0be
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl